สิงคโปร์ มิตรแท้ หรือนักล่า

          สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก  เป็นเกาะ  เป็นประเทศที่มีศักยภาพมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั้งๆ ที่  ไม่มีทรัพยากรเป็นของตนเอง  บริหารประเทศก้าวหน้ารุ่งเรืองท่ามกลางประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม  อาทิเช่น  มาเลเซีย  บรูไนท์  และอินโดนีเซีย  ฯลฯ  กำลังกองทัพสิงคโปร์มีขนาดเล็กแต่ทันสมัย 

          โดยมียุทธศาสตร์เพียงเพื่อป้องกันตัวเองจากระยะไกล  อาศัยข้อตกลงในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  ไทย  พม่า  กัมพูชา  ฯลฯ  ให้ความสำคัญกำลังทางอากาศมาก  เพื่อต่อระยะใช้เป็นเครื่องมือทั้งทางด้านการรบและการส่งกำลังบำรุงมีระบบแจ้งเตือนภัย  สามารถต่อสายตาขยายออกไปอย่างกว้างไกล  และใช้พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านฝึกทบทวนตั้งแต่ในยามปกติ  สิงคโปร์ทุกยุคทุกสมัยรู้จุดอ่อนยุทธศาสตร์ของตนเอง การใช้กำลังทางบก  และทางเรือที่ไม่สามารถจะขยายขอบเขตการฝึกให้ได้กว้างขวางเช่นเดียวกับกำลังกองทัพอากาศ 

ที่มีรัศมีทำการในน่านฟ้า   รวมทั้งมีพิสัยบินสูง  อุปสรรคเกือบทุกด้านถูกปิดล้อมด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์  โดยเฉพาะทางทิศเหนือติดต่อกับมาเลเซีย  ทางใต้  ตะวันตก  โอบล้อมด้วยเกาะต่างๆ  ของประเทศอินโดนีเซีย  ส่วนทางตะวันออกก็มีประเทศบรูไนท์  ดารุสซาลาม  ผู้บริหารประเทศของสิงคโปร์จึงกำหนดยุทธศาสตร์  ทั้งทางด้านการป้องกันประเทศ  และการแสวงหาทรัพยากรไปพร้อมกันมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทย  หยิบยื่นผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ประเทศไทย            สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก  เป็นเกาะ  เป็นประเทศที่มีศักยภาพมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั้งๆ ที่  ไม่มีทรัพยากรเป็นของตนเอง  บริหารประเทศก้าวหน้ารุ่งเรืองท่ามกลางประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม  อาทิเช่น  มาเลเซีย  บรูไนท์  และอินโดนีเซีย  ฯลฯ  กำลังกองทัพสิงคโปร์มีขนาดเล็กแต่ทันสมัย 

          โดยมียุทธศาสตร์เพียงเพื่อป้องกันตัวเองจากระยะไกล  อาศัยข้อตกลงในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  ไทย  พม่า  กัมพูชา  ฯลฯ  ให้ความสำคัญกำลังทางอากาศมาก  เพื่อต่อระยะใช้เป็นเครื่องมือทั้งทางด้านการรบและการส่งกำลังบำรุงมีระบบแจ้งเตือนภัย  สามารถต่อสายตาขยายออกไปอย่างกว้างไกล  และใช้พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านฝึกทบทวนตั้งแต่ในยามปกติ  สิงคโปร์ทุกยุคทุกสมัยรู้จุดอ่อนยุทธศาสตร์ของตนเอง การใช้กำลังทางบก  และทางเรือที่ไม่สามารถจะขยายขอบเขตการฝึกให้ได้กว้างขวางเช่นเดียวกับกำลังกองทัพอากาศ  ที่มีรัศมีทำการในน่านฟ้า   รวมทั้งมีพิสัยบินสูง  อุปสรรคเกือบทุกด้านถูกปิดล้อมด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์  โดยเฉพาะทางทิศเหนือติดต่อกับมาเลเซีย  ทางใต้  ตะวันตก  โอบล้อมด้วยเกาะต่างๆ  ของประเทศอินโดนีเซีย  ส่วนทางตะวันออกก็มีประเทศบรูไนท์  ดารุสซาลาม  ผู้บริหารประเทศของสิงคโปร์จึงกำหนดยุทธศาสตร์  ทั้งทางด้านการป้องกันประเทศ  และการแสวงหาทรัพยากรไปพร้อมกันมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทย  หยิบยื่นผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ประเทศไทย 

          สร้างความสนิทสนมผู้นำประเทศบางคน  จนสามารถคืบคลานเข้าครอบงำทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย  โดยเฉพาะสถาบันทางการเงินหลายแห่งในประเทศไทย  ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์  โดยมีผู้บริหารคนไทยดั่งเดิมเป็นเพียงหุ่น  รูปแบบของตัวแทนโดยไม่เปิดเผย  นอกจากนั้น  ยังคืบคลานเข้าครอบงำทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในแหลมอินโดจีนมากกว่าประเทศใดๆ  โดยมีข้อแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีกับทรัพยากรของประเทศนั้นๆ  อย่างชาญฉลาด  หยิบยื่นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนจนพอใจในลักษณะทวิภาคี  มีการใช้พื้นที่การฝึกกำลังทางบกของสิงคโปร์ในประเทศไทย  เบียดแทรกเข้ามาร่วมการฝึกร่วมระหว่าง  ไทย-สหรัฐอเมริกา  ภายใต้รหัส  COBRA  GOLD  และ  LOGISTIC-EXERCISES  ฯลฯ  ทุกปีมีการใช้อาคารสถานที่ฝึกในระยะสั้นๆ  ในประเทศไทยในลักษณะทวิภาคี 

          แต่มาภายหลังมีการเชื่อมโยงการฝึกศึกษามากขึ้น  เริ่มต้นจากการสังเกตุการณ์ฝึก จากประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มากขึ้นในลักษณะ INTEROPERBILITYŽ   ทำให้สาธารณะชนมีความไม่มั่นใจ  และมองไปว่าสิงคโปร์ต้องการจะมีกำลังกองทัพอากาศสยายปีกออกไปทำไมกัน  โดยไม่ละเมิดน่านฟ้าของประเทศใกล้เคียง  หรือแม้แต่ในน่านฟ้าช่องแคบมะละกา 

          นอกจากนั้น  ประเทศไทยเคยได้รับความพยายามนำข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา  ขอใช้สนามบิน อู่ตะเภาเป็นฐานส่งกำลังบำรุงระหว่างทาง  เส้นทางบิน  จากฐานทัพอากาศเกาะฮาวายไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง  รัฐบาลไทยได้เคยปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปแล้ว  เพราะกลัวว่าจะไปกระทบกระเทือน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบ  10  ล้านคน  ทางสหรัฐฯ  ยังไม่ละทิ้งความพยายาม  ได้เสนอขอใช้พื้นที่ในทะเลในอ่าวไทยเป็น  คลังลอยน้ำŽ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดิมจากรัฐบาลไทยชุดท่ี่ผ่านมา  เป็นผลให้สหรัฐฯ  พยายามท่ี่จะติดต่อขอเช่าใช้พื้นท่ี่ฐานทัพอากาศ  CLARK  และ  ฐานทัพเรือที่สหรัฐเคยสร้างไว้บริเวณอ่าว  ZUBIC  BAY  ในประเทศฟิลิปปินส์  แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาล

ฟิลิปปินท์เช่นเดียวกัน  สหรัฐฯ  ไม่มีทางเลือกจึงตกลงใจขอใช้พื้นที่เกาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ  ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นฐานส่งกำลังบำรุงทางยุทธศาสตร์ ให้กองทัพสหรัฐฯ  ที่มีกำลังขนาดใหญ่ได้เพียงพอ  อย่างไรก็ตาม  ภาพลักษณ์ของการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐฯ  ที่ไม่มีประเทศใดในโลกจะต่อกรได้  การครองอำนาจเหนือทะเลหลวงและน่านฟ้าสากลจึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการทหารของสหรัฐฯ  เป็นอย่างยิ่ง  การครองอากาศ  (AIR

SUPERIORITY)  ของสหรัฐฯ  เป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้นำของโลกชัดเจน  นอกจากนั้น  ยังดึงพันธมิตรอย่างประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  เข้ามาถ่วงดุล  จีนและญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้

          ข้ออ้างในเนื้อหาบันทึกความเข้าใจ  (MEMORANDAM  OF  UNDERSTANDING

: MOU)  นอกเหนือจากการฝึกทางยุทธวิธี  เพื่อ

เสริมแผนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งสองฝ่าย  (พื้นที่ในน่านฟ้าสิงคโปร์มีจำกัดมาก)  ได้  โดยประเทศยากจนสามารถยืมเครื่องมือ  ชิ้นส่วนอะไหล่  อุปกรณ์  วัสดุสิ้นเปลืองล่วงหน้าระหว่างกันได้  โดยมีฝ่ายไทยสามารถพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งในสภาพความเป็นกองทัพอากาศไทย  สามารถดำเนินการในลักษณะนี้กับประเทศพันธมิตร  เช่น  ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  นิวซีแลนด์  และการสนับสนุนในภารกิจของสหประชาชาติ  ก็สามารถอาศัยสนามบินต่อระยะการจัดทำ MOU กับสิงคโปร์ให้สามารถใช้สนามบินกองบินที่  23  จังหวัดอุดร  ในระยะเวลา  15  ปี  และสามารถจะทบทวนได้ทุก  5  ปี  ก็ตาม 

          ทั้งนี้  เพื่อจัดทำงบปะมาณของสิงคโปร์สามารถนำเครดิตบินมาจอดเพื่อทำการฝึกถึง  20  ลำ  (ชนิดใดก็ได้)  ไม่เกิน  60  วัน  โดยแลกเปลี่ยนกับเครื่องบิน  F-16/บี  ที่ใช้งานมาแล้วอย่างโชกโชนเพียง  7  เครื่องเท่านั้นหรือ  โดยไม่มีข้อต่อรองใดๆ  ที่แอบแฝง  ปิดตาสาธารณะชนไม่สามารถจะรับทราบข้อมูลใดบ้าง เคยมีการทบทวนว่าการทหารที่เรียกว่า  (REVOLUTION  IN  MILITARY  AFFAIRS ; RMA) โดยเก็บบทเรียนจากสงครามอ่าวเปอร์เซียของสหรัฐฯ  โดยปรับปรุงสารสนเทศ  เทคโนโลยี  UAV  (UNSEEN  AIRCRAFT  VEHICLE) 

เทคนิคสงครามทางอากาศทำให้เคลือบแคลงว่าสหรัฐอเมริกาใช้ประเทศสิงคโปร์  เป็น นายหน้าŽ

ด้วยการใช้ สนามบินไทยที่จังหวัดอุดรธานี  ผลพลอยได้ก็คือ  สามารถใช้สนามบินที่นครราชสีมา  นครสวรรค์ และอุบลราชธานีโดยปริยาย  เพื่อสร้างเป็น  ฐานบิน ปฏิบัติการหน้าŽ  เช่นเดียวกับในสงครามเวียดนามในกรอบภาคใต้  UMBRELLA  ของสหรัฐฯ  สิงคโปร์กับสหรัฐฯมีความสัมพันธ์แนบแน่นในหลายมิติ  คนสิงคโปร์และกองทัพสิงคโปร์เป็นกองทัพเพียงหนึ่งเดียวในย่านอาเซียอาคเนย์ 

ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการแบบ INTEROPERBILIŽ ที่มีขีดความสามารถทัดเทียมกับการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคสงครามเวียตนาม  สหรัฐฯ ใช้กำลังทางบกเน้นกำลังหลักร่วมกับกองทัพไทยสกัดกั้นเวียดนามและปิดล้อมจีน 

          แต่ปัจจุบันกองทัพสหรัฐฯ  มีนโยบายยกระดับการจัดวาง  กำลังใหม่ทั่วโลกŽ  ไปข้างหน้า  FORWARD  DEPLOY  FORCES  สิงคโปร์มีขีดความสามารถในการปรับปรุงยุทธโธปกรณ์ให้สอดรับกับระบบอาวุธของสหรัฐฯ ได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง  รวมทั้ง  การป้องกันการโจมตีช่องแคบมะละกา  ซึ่งเป็น  SEA  LANE  OF  COMMUNICATION  ในภูมิภาคนี้  อาจกล่าวได้ว่า  กองทัพอากาศสิงคโปร์มีเทคโนโลยีสงครามทางอากาศเหนือชาติใดๆ  ในอาเซียอาคเนย์  มีสิ่งบอกเหตุ  ชี้บ่งว่าสหรัฐฯ  กำลังร่วมมือกับสิงคโปร์ปิดล้อมจีน  โดยใช้นโยบาย  การชิงเข้าตีก่อน  ที่เรียกว่า THE  FIRST  BATTLEŽ  พร้อมๆ  กับการแสวงหาการสนับสนุนและคุ้มครองจากสหรัฐฯ  การขอใช้สนามบินอุดรธานี  ก็เพื่อการสำรวจข้อมูลระยะไกล  และการโจมตีอย่างแม่นยำ  กองทัพอากาศสิงคโปร์  มีเครื่องบินรบทันสมัยมากมาย  เช่น  F-16  C/D  มีถึง  42  ลำ  และกำลังสั่งซื้ออีก  20  ลำ  นอกนั้นเป็นเครื่อง  A - 4  SKYHAWK  40  ลำ  และ  F5  TIGER  H  37  ลำ  เพื่อร่วมโครงการการพัฒนาเครื่องบินรบ  JOINT  STRIKE  FIGHTER  (JSF)  กับสหรัฐ  นอกนั้น  ยังพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก  (MICRO - SATELLITES)  เพื่อการ  ณ  วันนี้กองทัพอากาศไทย  อาจตอบคำถามได้  แต่ภายใน  15  ปี  ของการทำ  MOU  หรือทุก  5  ปี  กองทัพอากาศไทย  จะปฏิบัติอย่างไร และเป็นครั้งแรกที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ  USS  KITTY  HAWK  เข้ามาจอดในน่านน้ำสิงคโปร์

          ในฐานะนักยุทธศาสตร์  คงต้องมองอย่างรอบด้านถึงผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้ง  ขอบเขตของการลงนามในข้อตกลงถึงเรื่องการบรรทุก  ยุทโธปกรณ์  สัมภาระ  เข้า-ออก  เมืองไทยอย่างเสรีหรือเปล่า  รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง  เรามีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า  STATUS  OF  FORCES  AGREEMENT  หรือเปล่า  ในการคุ้มครอง  สิทธิ  กำลังพลของต่างประเทศ  หากมาประสบอุบัติเหตุในบ้านเมืองของเรา  ก็ขอฝากให้รัฐสภาช่วยดูแลต่อไปด้วย

          หลังจากการปฏิวัติเงียบ  QUIET  COUP  ในประเทศพม่า  ข่าวคราวความเคลื่อนไหวมีให้ปรากฎน้อยมาก  สาเหตุที่สำคัญอยู่ระหว่างการบริหารประเทศที่เรียกว่าสายเหยี่ยว  คุมกำลังค่อนข้างเบ็ดเสร็จ  และมักจะเป็นฝ่ายชนะ  สามารถรักษาอำนาจรัฐต่อไป  สภา  SPDC  (STATE  PEACE  AND  DEVELOPMENT  COUNCIL)  หรือสภาสันติภาพ  และการพัฒนาแห่งรัฐ  เป็นผู้นำสูงสุดของพม่า  โดยมี  นายพล  หม่อง  เอ  เป็นฝ่ายคุมกำลังส่วนใหญ่ในกองทัพ  และมี  นายพลเอก  ขิ่นยุ้นต์  ควบคุมฝ่ายข่าวกรอง  และชนกลุ่มน้อย  กลุ่มว้าเป็นกำลังหนุน  ที่ผ่านมา  มีการปลด  นายพลขิ่นยุ้นต์  ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เป็นการปฏิวัติเงียบที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ  นิติกรรมที่ลงนามกับผู้มีอำนาจที่ถูกปลดไปแล้ว  จะมีชะตากรรมอย่างไร ?

            ประเทศไทยและกลุ่มบริษัท  หรือบุคคล  ที่ทำธุรกิจด้วยเงียบกริบ  เกิดผลกระทบกระเทือน ยังไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะชน  ในภาวะความเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา  ตรงข้ามแถลงต่อสื่อการปฏิวัติเงียบในพม่าไม่มีผลกระทบ  แต่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิงคโปร์ได้ครอบงำสถาบันการเงินส่วนใหญ่ของไทยได้ใช้โอกาสที่เปิดให้นี้เบียดแทรกเข้าช่วยเหลือพม่าอย่างทันการ  ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว  พร้อมๆ  กับเปิดทางให้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย  เป็นตัวแทนของคนเอเซียเข้าแข่งขันในตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  ในครั้งคราวหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนอย่างไร ก็ไม่มีใครทราบได้

 

 

ส่งเมล์ถึง editor@sentangonline.com พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้

Copyright The Economic Outlook Newspaper Co.,Ltd Thailand.. Since 2003