Main Menu
Home
ข่าวอัพเดทรายวัน
เส้นทางเศรษฐกิจ
นิตยสารเส้นทางไทย
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้นหาข้อมูล
Contact Us
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมา
วิธีดำเนินการ
ชุมชนเข็มแข็ง...
ความนัยจากใจ
เปิดใจผู้นำองค์กร
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11258

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อยุติปัญหา ITV ก่อนสายเกินแก้

1. ทุกผ่านทั้งเกี่ยงข้อและไม่เกี่ยวข้อง  ต้องรู้เข้าใจและเข้าถึง มิติของปัญหา ITV ว่าเป็นมิติของความมั่นคงแห่งชาติ มิใช่มิติด้านธุรกิจ ความยุติธรรม ใครได้ประโยชน์  ใครเสียประโยชน์
2. คมช. และครม. ต้องพิจารณาในลักษณะ หรือในมิติรัฐศาสตร์ มิใช่นิติศาสตร์ มิใช่กระบวนการยุติธรรม หรือระมัดระวังว่าจุถูกผิดยังไง สามารถให้ฝ่ายอัยการ  หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องกันไป รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง  รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง
3. รัฐบาลต้องยุติสถานการณ์อันแล้วร้ายนี้  ก่อนจะสายเกินการ  หากมุ่งเน้นความมั่นคงแห่งชาติต้องเข้าใจถึงและปฏิบัติได้
4. คมช. อาจจะแจ้งหรือการเสนอต่อ ครม.  ให้ยุติปัญหา โดยให้ ITV ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างเหตุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
5. อย่าหลงประเด็น เรื่องต่างชาติจะไม่มาลงทุน กลัวเกินเหตุ
6. อย่าเปลี่ยนคดีแพ่งให้เป็นคดีอาญา
7. งานมวลชน สื่อสารมวลชนเป็นงานด้านความมั่นคงแห่งชาติมิใช่งานด้านการบริหาร

Home ความเป็นมา

เขียนโดย Administrator   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เป็นเลิศด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความเป็นมา
          ในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ  นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง เพื่อพัฒนาชุมชนในแต่ละท้องถิ่นให้มีความมั่นคง ก้าวหน้าและยั่งยืน
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ชุมชนใดจะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้นำและการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สามัคคี และทำงานจริง
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นฐานรากที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและมั่งคั่งให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
          การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการเมืองการปกครอง เพื่อบรรลุสู่ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า พัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคง  เป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่คณะผู้บริหารต้องยึดถือและปฏิบัติให้บรรลุผล ด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ประกอบกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยสมบูรณ์
          รากฐานความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและรากฐานความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่แท้จริง คือ การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรที่มีความสามารถ ซื่อสัตย์ และสามัคคี เพื่อปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
          1.  สนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม
          2.  คัดสรร ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐานที่ดีขึ้น
          3. ยกย่องและให้กำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสำเร็จเป็นรูปธรรม

วิธีดำเนินการ
          1. สรรหาข้อมูลเบื้องต้น
          2. สัมภาษณ์เพิ่มเติม
          3. จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
          4. มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่สมควรยกย่อง และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

การพิจารณาตัดสิน
          1.       คณะทำงานสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จะทำการสำรวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์ การประเมินข้างต้นเพื่อพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
          2.       สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม สรุปและวิเคราะห์ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
          3.       สัมภาษณ์เพิ่มเติมหรือเข้าชมสำรวจโครงการ  สรุปประเมินผลครั้งสุดท้าย  พิจารณาตัดสินเพื่อทำการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ซึ่งสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
            ผู้บริหารโครงการและคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นิตยสารเส้นทางไทย ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนให้กำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้
          การประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549  จักทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  อันจะเป็นแรงผลักดันชุมชน สังคม ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )

 
Copyright 2007 - 2008 www.sentangonline.com All rights reserved.
บ.สื่อสารการศึกษา จำกัด 81/1-9 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.