Main Menu
Home
ข่าวอัพเดทรายวัน
เส้นทางเศรษฐกิจ
นิตยสารเส้นทางไทย
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้นหาข้อมูล
Contact Us
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมา
วิธีดำเนินการ
ชุมชนเข็มแข็ง...
ความนัยจากใจ
เปิดใจผู้นำองค์กร
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11262

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อยุติปัญหา ITV ก่อนสายเกินแก้

1. ทุกผ่านทั้งเกี่ยงข้อและไม่เกี่ยวข้อง  ต้องรู้เข้าใจและเข้าถึง มิติของปัญหา ITV ว่าเป็นมิติของความมั่นคงแห่งชาติ มิใช่มิติด้านธุรกิจ ความยุติธรรม ใครได้ประโยชน์  ใครเสียประโยชน์
2. คมช. และครม. ต้องพิจารณาในลักษณะ หรือในมิติรัฐศาสตร์ มิใช่นิติศาสตร์ มิใช่กระบวนการยุติธรรม หรือระมัดระวังว่าจุถูกผิดยังไง สามารถให้ฝ่ายอัยการ  หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องกันไป รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง  รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง
3. รัฐบาลต้องยุติสถานการณ์อันแล้วร้ายนี้  ก่อนจะสายเกินการ  หากมุ่งเน้นความมั่นคงแห่งชาติต้องเข้าใจถึงและปฏิบัติได้
4. คมช. อาจจะแจ้งหรือการเสนอต่อ ครม.  ให้ยุติปัญหา โดยให้ ITV ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างเหตุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
5. อย่าหลงประเด็น เรื่องต่างชาติจะไม่มาลงทุน กลัวเกินเหตุ
6. อย่าเปลี่ยนคดีแพ่งให้เป็นคดีอาญา
7. งานมวลชน สื่อสารมวลชนเป็นงานด้านความมั่นคงแห่งชาติมิใช่งานด้านการบริหาร

Home ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ

ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนโดย Administrator   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        เป็นปรัชญาการดำรงอยู่และปฏิบัติตน - ครอบครัว - บริษัท - องค์การ - หน่วยงาน หรือแม้แต่ประเทศชาติ ให้เกิดสมดุลในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญานี้ให้แก่คนไทยมานานกว่า 25 ปีแล้ว และรัฐบาลได้ถือเอา ‘ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)1. การเปลี่ยนแปลง      (1) ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง    (2) การเปลี่ยนแปลงเกิดจากเหตุปัจจัย            - ทั้งเหตุปัจจัยภายนอกและเหตุปัจจัยภายใน               - ทั้งเหตุปัจจัยที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้        (3) การเปลี่ยนแปลงอาจปรากฏเป็นวงจร          - มีทั้งขาขึ้นและขาลง             - อะไรคือเหตุปัจจัยของ ‘ขาขึ้น’ ?                       - อะไรคือเหตุปัจจัยของ ‘ขาลง’ ?                        - เราจะคาดหมายและควบคุมได้มากแค่ไหน ?       (4) ในปัจจุบันและอนาคต การเปลี่ยนแปลงจะยิ่งเกิดผลกระทบที่เร็ว - รุนแรง และกว้างขวาง          (5) ผลกระทบนั้นมีทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม2. ปรัชญา      (1) แนวคิดหลัก คือ ทางสายกลาง          (2) องค์ประกอบของ ความพอเพียง ได้แก่                 ก. ความพอประมาณ              ข. ความมีเหตุผล                  ค. ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ     (1) ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต      (2) ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม            - ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร           - มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ         (3) ในการนำหลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัตินั้น ‘จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน’  การประยุกต์ใช้         (1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรูปแบบของ ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ ‘ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง’ สำหรับเกษตรกรไทยที่มีที่ดินทำกินเพียงครอบครัวละ 15 ไร่     (2) การประยุกต์ใช้ปรัชญานี้ในด้านต่างๆ และระดับต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และอื่นๆ    หมายเหตุ  ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น’ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และบรรยายสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร         ในงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 2549Ž ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น และเทศบาลดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จ มีการบริหารการจัดการที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแรงผลักดันความเจริญให้ก้าวหน้าไปสู่ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ในประเด็นที่ต้องจับตามอง คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานทุกๆ องค์กร โดยกล่าวเน้นย้ำถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกคนที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ต้องยึดใส่เกล้า และปฏิบัติให้เป็นจริง มิใช่เพียงคำพูด หรือเพียงตัวหนังสือ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักและพึงมี  นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง สาระสำคัญในการปาฐกถาพิเศษ   ทางคณะผู้จัดทำขอนำเอกสารสรุปประกอบการบรรยาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )

 
Copyright 2007 - 2008 www.sentangonline.com All rights reserved.
บ.สื่อสารการศึกษา จำกัด 81/1-9 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.