Return Home Business Opportunity
   

 

TOP COOL SITE:       วันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2547

เกี่ยวกับมูลนิธิ
 ประวัติความเป็นมา
 รายนามคณะกรรมการ
 วัตถุประสงค์
 
สถานที่ตั้ง
โครงการธนาคารความดี
การจัดตั้งโครงการ
หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์โครงการ
 กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินงาน
งบประมาณค่าใช้จ่าย
 วิธีการดำเนินงาน
 รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมฯ
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการ
   ประเมินผล
กิจกรรมเพื่อสังคม
 ประกวดภาพเขียน
   ในหลวงกับการพัฒนา
   ประเทศ
 ประกวดภาพเขียน
   พระแม่เจ้าของชาวไทย
 ผ้าป่าช่วยชาติ
   หลวงตามหาบัว
 ประกวดขับร้อง
   เพลงไทย
 พัฒนาสุขภาพและ
   คุณภาพชีวิต
 
ปลูกป่าราชสักการะ
 บรรพชาสามเณร
 อาหารกลางวันเด็ก
 สายธารเพื่อการศึกษา

บรรยากาศวันงาน ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์

 


 

 

 


Sites we link to etc:

Put a Link Here | Put a Link Here | Put a Link Here | Put a Link Here | Put a Link Here

 

โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
หลวงตามหาบัว

โครงการประกวดภาพเขียน
"ในหลวงกับการพัฒนาประเทศ"

โครงการประกวดภาพเขียน
"พระแม่เจ้าของชาวไทย"

 
LINK!
LINK!
LINK!
  THE TOP SITES    More LINKS | More LINKS | More LINKS | More LINKS | More LINKS | More LINKS
This site is copyright 2004 sentangonline.com

สำนักงานเลขานุการ  81/1-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3794490-8 แฟ็กซ์ 02-3794499